آلينوش طريان، ستاره درخشان عرصه نجوم ايران ، نخستين زن فيزيکدان كشورمان و دارنده عنوان مادر ستاره نجوم ايران :

كرسي استادي «سوربن» را براي خدمت به كشورم رد كردم.!
به افتخارش ♥

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here