تا آن وقت که «یک» هستید این «یک» را کسی نمی تواند بشکند

سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام، کرد و فارس مطرح نیست در اسلام ، همه برادر با هم هستیم

باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است ، و این رمز پیروزی را از دست ندهیم

 

 .

تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ یک از آنها از دیگری جدا نیستند؛ و همه آنها زیر پرچم اسلام و زیر پرچم توحید باید باشند. امام خمینی(ره)

مطمئن باشید که وقتی یک ملت در یک امر اسلامی همدست شدند _ که چنانچه می بینید شدند _ ، هیچ قدرتی نمی تواند آنها را عقب بزند. امام خمینی(ره)

امروز روز اتحاد و یگانگی است، و این هم از الطاف بزرگ و تأییدات الهی است. امام خمینی(ره)

همه می دانیم وحدت ملت چه اثرهای معجزه آسایی داشته است و دارد؛ و در مقابل، تفرقه و تنازع چه نکبتهایی به سر مسلمین در طول تاریخشان آورده است. امام خمینی(ره)

راه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار، مذهب است که ریشه در عمق جان آن ملت دارد . امام خمینی(ره)

تا آن وقت که «یک» هستید این «یک» را کسی نمی تواند بشکند . امام خمینی(ره)

سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام، کرد و فارس مطرح نیست در اسلام ، همه برادر با هم هستیم . امام خمینی(ره)

باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است ، و این رمز پیروزی را از دست ندهیم. امام خمینی(ره)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here