طراحی بزرگترین فرش خاکی جهان در ساحل خلیج فارس به دست هنرمندان ایرانی…

این فرش توسط خاک رنگی کشیده شده است.

««به افتخار خلیج همـــیــشه فارس»»

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here