دختران سرزمین آریایی ام
به پسر ها اعتماد نکنید ، همانطور که آنها به شما اعتماد ندارند…
تن حریرتان را در برابر حرف های عاشقانه ی پسر ها به دستانشان نسپارید..

پسرها اول از عشق و ازدواج حرف میزنند ..
شما رو فریب میدن و در نهایت با کوله باری از آرزوهای سوخته و برباد رفته تنهایتان میگذارند
پسرها حتی بدترینشان هم دوست دارند همسرشان پاک باشد
———————
پسرهایی برای ازدواج مناسبند که میآیند خاستگاریتان
خانواده اش می آیند شما رو برای پسرشان خاستگاری میکنند
همه چیز حساب و کتاب دارد.
در برابر شما احساس مسئولیت میکند
و
.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here