نام علمی دارو (ژنریک( Sumatriptan Succinate

موارد مصرف
ایندارو برای درمان سردرد‌های میگرنی در بیمارانی به کار می‌رود که ضد درد‌هاو داروهای ضد التهاب های غیر استروئیدی قادر به تخفیف کافی درد در آنهانیستند . همچنین ازآن برای درمان سرددر‌های خوشه‌‌ای مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر

اثرتخفیف سردرد میگرنی ممکن است به علت کاهش فعالیت اعصاب
سروتونرژیک باشد. این دارو آگونیست‌ اختصاصی گیرنده ۵-HT1D می‌باشد و احتمالا به علت انقباضعروق مغزی ناشی از تحریماین گیرنده موجب کاهش سردرد حاد می شود. همچنیناین دارو قادر به کاهش آزادسازی نوروپیتیدها و سایرمیانجی‌های التهابیمی‌باشد و به همین علت خروج پروتئین‌های پلاسما از عروق را کاهش می‌دهد.

فارماکوکینتیک

جذباین دارو سریع ولی فراهمی زیستی آن ۱۷% (احتمالا به علت جذب ناقص و اثراولین عبور) می‌باشد. متابولیسم وسیع کبدی(۸۰%) و نیمه عمری معادل ۵/۲ ساعتدارد. دفع آن از طریق ادرار (۵۷%) و مدفوع (۳۸%) صورت می‌گیرد.

موارد منع مصرف

ازاین دارو نباید برای پیشگیری طولانی مدت میگرن و یا برای میگرن شریانقاعده‌ای یا میگرن همی‌پلژیک استفاده نمود. همچنین برای بیماران مبتلا بهفشار خون بالا‌(کنترل نشده‌)، بیماریهای عروق کرونر و هر بیماری دیگریکهانقباض عروق کرونر خطرناک است، این دارو را نباید مصرف کرد.

هشدارها

درصورت وجود آریتیمی قلبی، تاکی‌کاردی ، سابقه سکته‌مغزی، استعداد ابتلا بهبیماری عروق کرونر، نارسایی کبدی یا کلیوی، فشار خون بالا (کنترل شده)وحساسیت به سوماتریپتان، این دارو را باید با احتیاط کامل به کار برد.

عوارض جانبی

درقفسه سینه، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، تغییر در حس چشایی، واکنشهایآلرژیک و آنافیلاکتیک، تشنج، اضطراب و تغییرات بینایی از عوارض جانبی مهماین دارو هستند.

تداخل دارویی

همزمانو تا ۱۴ روز بعد از قطع مصرف مهار کننده منو‌آمین اکسیداز نباید ازسوماتریپتاناستفاده نمود. مصرف همزمان این دارو با لیتیم ،‌ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای و مهارکننده‌های اختصاصی برداشت سروتونین موجب ضعف ،تشدید رفلکس‌ها، عدم هماهنگی می‌گردد. مصرف دی‌هیدروارگوتامین ، ارگوتامینومتی‌سراژید همراه با این دارو باعث تشدید اثر انقباض عروق می‌شود.

نکات قابل توصیه

۱-قرص باید به طور کامل بلعیده و از شکستن ، خرد کردنو جویدن آن خودداری شود.

۲-در صورت دراز کشیدن بیمار در یک اتاق تاریم و ساکت، تأثیر دارو بیشتر خواهدشد.

۳-اگر با یک بار مصرف بهبودی حاصل نشد، از مصرف مقادیر اضافی خودداری وباید از داروهای جایگزین استفاده شود. در صورت عود سردرد بعد از بهبودیاولیه می‌توان مقادیر اضافی تجویز نمود.
۴-بین دفعات مصرف سرماتریپتان باید ۷-۵ روز فاصله داشته باشد.

مقدار مصرف

بزرگسالان: ۱۰۰-۲۵ میلی‌گرم مصرف شود. در صورت نیاز می توان مقدار مصرف را با فاصله ۲ساعت و هر بار ۱۰۰ میلی گرم افزاسش داد. حداکثر مقدرا مصرف مجازmg/day300 است.

جهان بهبود
قرص میگرستاپ ۵۰ میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

آمپول میگرستاپ ۶ میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص بایوتریپتان ۵۰ میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص سوماتریپتان پورسینا ۵۰ میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان پورسینا ۱۰۰ میلی
داروسازی پور سینا [ ایران ]

قرص سومیترکس ۱۰۰ میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص میگراکیم ۱۰۰ میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

قرص میگراکیم ۵۰ میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

قرص سوماتریپتان خوارزمی ۵۰ میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان رازک ۵۰ میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان رازک ۱۰۰ میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

قرص آنتی میگرامین ۵۰ میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]

قرص میگراتکس ۱۰۰ میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

قرص میگراتکس ۵۰ میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

قرص روکشدار شفا-سوماتریپتان ۵۰ میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]

قرص مداگرن ۵۰ میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]

آمپول سوماتریپتان کاسپین ۶ میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم ۱۰۰ میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم ۵۰ میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here