نام علمی دارو (ژنریک( Sumatriptan Succinate

موارد مصرف
ايندارو براي درمان سردرد‌هاي ميگرني در بيماراني به كار مي‌رود كه ضد درد‌هاو داروهاي ضد التهاب هاي غير استروئيدي قادر به تخفيف كافي درد در آنهانيستند . همچنين ازآن براي درمان سرددر‌هاي خوشه‌‌اي مصرف مي‌شود.

مکانیسم اثر

اثرتخفيف سردرد ميگرني ممكن است به علت كاهش فعاليت اعصاب
سروتونرژيك باشد. اين دارو آگونيست‌ اختصاصي گيرنده 5-HT1D مي‌باشد و احتمالا به علت انقباضعروق مغزي ناشي از تحريماين گيرنده موجب كاهش سردرد حاد مي شود. همچنیناين دارو قادر به كاهش آزادسازي نوروپيتيدها و سايرميانجي‌هاي التهابيمي‌باشد و به همين علت خروج پروتئين‌هاي پلاسما از عروق را كاهش مي‌دهد.

فارماکوکينتيک

جذباين دارو سريع ولي فراهمي زيستي آن 17% (احتمالا به علت جذب ناقص و اثراولين عبور) مي‌باشد. متابوليسم وسيع كبدي(80%) و نيمه عمري معادل 5/2 ساعتدارد. دفع آن از طريق ادرار (57%) و مدفوع (38%) صورت مي‌گيرد.

موارد منع مصرف

ازاين دارو نبايد براي پيشگيري طولاني مدت ميگرن و يا براي ميگرن شريانقاعده‌اي يا ميگرن همي‌پلژيك استفاده نمود. همچنين براي بيماران مبتلا بهفشار خون بالا‌(كنترل نشده‌)، بيماريهاي عروق كرونر و هر بيماري ديگريكهانقباض عروق كرونر خطرناك است، اين دارو را نبايد مصرف كرد.

هشدارها

درصورت وجود آريتيمي قلبي، تاكي‌كاردي ، سابقه سكته‌مغزي، استعداد ابتلا بهبيماري عروق كرونر، نارسايي كبدي يا كليوي، فشار خون بالا (كنترل شده)وحساسيت به سوماتريپتان، اين دارو را بايد با احتياط كامل به كار برد.

عوارض جانبي

درقفسه سينه، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، تغيير در حس چشايي، واكنشهايآلرژيك و آنافيلاكتيك، تشنج، اضطراب و تغييرات بينايي از عوارض جانبي مهماين دارو هستند.

تداخل دارویی

همزمانو تا 14 روز بعد از قطع مصرف مهار كننده منو‌آمين اكسيداز نبايد ازسوماتریپتاناستفاده نمود. مصرف همزمان اين دارو با ليتيم ،‌ضدافسردگي‌هاي سه حلقه‌اي و مهاركننده‌هاي اختصاصي برداشت سروتونين موجب ضعف ،تشديد رفلكس‌ها، عدم هماهنگي مي‌گردد. مصرف دي‌هيدروارگوتامين ، ارگوتامينومتي‌سراژيد همراه با اين دارو باعث تشديد اثر انقباض عروق مي‌شود.

نکات قابل توصيه

1-قرص بايد به طور كامل بلعيده و از شكستن ، خرد كردنو جويدن آن خودداري شود.

2-در صورت دراز كشيدن بيمار در یک اتاق تاريم و ساكت، تأثير دارو بيشتر خواهدشد.

3-اگر با يك بار مصرف بهبودي حاصل نشد، از مصرف مقادير اضافي خودداري وبايد از داروهاي جايگزين استفاده شود. در صورت عود سردرد بعد از بهبودياوليه مي‌توان مقادير اضافي تجويز نمود.
4-بين دفعات مصرف سرماتريپتان بايد 7-5 روز فاصله داشته باشد.

مقدار مصرف

بزرگسالان: 100-25 ميلي‌گرم مصرف شود. در صورت نياز مي توان مقدار مصرف را با فاصله 2ساعت و هر بار 100 ميلي گرم افزاسش داد. حداكثر مقدرا مصرف مجازmg/day300 است.

جهان بهبود
قرص میگرستاپ 50 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

آمپول میگرستاپ 6 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص بایوتریپتان 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]

قرص سوماتریپتان پورسینا 50 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان پورسینا 100 میلی
داروسازی پور سینا [ ایران ]

قرص سومیترکس 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص میگراکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

قرص میگراکیم 50 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

قرص سوماتریپتان خوارزمی 50 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان رازک 50 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان رازک 100 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

قرص آنتی میگرامین 50 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]

قرص میگراتکس 100 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

قرص میگراتکس 50 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

قرص روکشدار شفا-سوماتریپتان 50 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]

قرص مداگرن 50 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]

آمپول سوماتریپتان کاسپین 6 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 100 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

قرص روکشدار سوماتریپتان مدیفارم 50 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here