سرکوب نمودن خشم و نفرت

منظور از سرکوب نمودن این است که شخص در عین آنکه احساسی را در خود کتمان می کند،با یک گوشه ذهنش می داند که چنین کرده است،منتهی به روی خود نمی آورد تا هر جا که لازم باشد بتواند براحتی خود را فریب دهد.بدیهی است که این موضوع در مورد سرکوب نمودن خشم و نفرت نیز صادق است.شخص عصبی نسبت به دیگران خشم و نفرت شدیدی دارد و خودش نیز باطناً بر این امر آگاه است،منتهی به خودش میگوید: این طور نیست احتمالاً.
حال توجه کنید که نتیجه جریان فوق چیست.گفتیم شخص احساس خشم و نفرت خود را پنهان کرده است،ولی با یک گوشه ذهنش بر وجود چنین احساسی آگاهی دارد،یعنی آگاهی دارد به اینکه یک پدیده یا یک کیفیت روحی بسیار مخرب،ضد انسانی،انفجار آمیز و غیر قابل کنترل را در عمق وجود خود پنهان کرده است و این پدیده انفجار آمیز مدام به دنبال فرصتی می گردد تا مفری به خارج پیدا کند. نتیجه این امر چیست؟ نتیجه اش مسلماً نوعی حالتاضطراب و نگرانی توأم با احساس شرم، احساس دورویی و بی صداقتی خواهد بود. حالت شخصی را در نظر بگیرید که همیشه مقدار زیادی مواد منفجره با خود حمل می کند.محققاً چنین شخصی دائماً در حالت نگرانی و دلهره بسر خواهد برد.حالت دلشوره و اضطراب مبهم و بی دلیلی که بسیاری افراد همیشه گرفتار آن هستند ناشی از همین مسئله است.خشم و نفرت سرکوب شده بعلت مغایرت با احساسات و احتیاجات دیگر شخص، او را مواجه با تضاد می گرداند و از این طریق هم به تشدید اضطراب قبلی کمک می کند. پس، نفرت سرکوب شده، هم خطری است برای آرامش روحی شخص،و هم مخل و مزاحم احتیاجات و احساسات دیگر او می شود.

شخصیت عصبی زمانه ما_کارن هورنای
ترجمه: محمدجعفرمصفا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here