فرایندِ ازدواج همانند گوش دادن یه موسیقی با هدفون می ماند

اگر مراقبش نباشی و درست جمعش نکنی ؛ آنچنان گره ای میخورد که باز کردنش موجب خورد شدن اعصاب طرفین میشود

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here