لاك پشت‌هايي كه هرگز مادرشان را نمي بينن. سر از تخم در مي‌آورند، بدون اينكه كسي به آنها ياد بدهد، راه اقيانوس مي‌گيرند و در ميان امواج آن گم مي‌شوند تا زمان تخم‌گذاري خودشان. آنها در اين زمان هركجای دنيا باشند خود را به جزيره‌اي مي‌رسانند كه در آن متولد شده‌اند بدون هيچ راهنمايي!! تا این چرخه ی شگفت انگیز ادامه یابد…

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here