پسر استالین در اسارت آلمان ها /1941

هیتلر امیدوار بود بتواند وی را با یکی از اسرای بلند پایه ،مانند ژنرال پائولوس که به اسارت شوروی درآمده بود مبادله کند ، پیشنهادی که توسط استالین رد شد .

وی پاسخ داد هرگز یک ژنرال را با یک ستوان عوض نمی کند.
نهایتا تلاشی برای آزادی وی انجام نشد و " یاکوب" دو سال بعد در سال 1943 در اسارت درگذشت.

وی در سال 1941 در جبهه روسیه توسط سربازان آلمانی به اسارت گرفته شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here