چرا بعضی از دوستان شما ، یکبار عشق سراغشان می آید و همیشه کنارشان می ماند ؟

خیلی از عوامل در این ماندن ها دخیل اند:

از هم در عشق ورزی سبقت میگیرند
وقتی یکی کم کاری میکند دیگری جورش را میکشد
بین شان قانونی وجود دارد که میگوید : تو چون مال من هستی هر کاری برای شاد کردنت میکنم.
در قبال کار خوبی که انجام میدهند توقعی ندارند؛همین که یارشان خوشحال شده است برایشان کافیست…

هروقت از یارشان کم کاری دیدند ، از وی دلیلش رو میپرسند و نمیگذارند به اینجایشان برسد و منفجر شوند ، یارشان هم دلیل قانع کننده ای میدهد.

وقتی برای همدیگر تکراری میشوند در موردش حرف میزنند و تغییرات رو برای خودشون ایجاد میکنند…..

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here