ما ذهن شلوغی داریم.ذهنی که در آن انواع و اقسام موانع در برابر روشن بینی وجود دارد.ذهن ما خود را از دیگران جدا می کند.با مذهب جدا می کند.با جهان بینی خدا جدا می کند. با وابستگی به دارایی ها جدا می کند.با وابستگی به خانواده جدا می کند.با هم هویت شدن با اتوریته ها جدا می کند.با خاطرات گذشته و جراحات گذشته جدا می کند.چنین ذهنی نمی تواند مسائل خود را حل کند.هم چنان گرفتار باقی می ماند.نمی توانید از یک ذهن گرفتار انتظار داشته باشید که بتواند مشکلات خود را حل کند.

برای مثال: ذهن گرفتار دوگانگی است.از یک سو احساس حسادت می کند. از سوی دیگر می خواهد از حسادت نجات پیدا کند. از سویی میخواهد از دیگران انتقام بگیرد و از سوی دیگر می خواهد آرام باشد.تناقض و تضاد در نگرش را می بینید. ذهنی که از آنچه هست راضی نیست و می خواهد چیز دیگری بشود هرگز روی آرامش را نمی بیند. هرگز آرام نمی نشیند.من اکنون احساس رنجش دارم.می خواهم نداشته باشم.همین در من تضاد ایجاد می کند.در صورتی که با احساس نخستین خود باقی بمانم آرام می گیرم.راحت می شوم.فرار در ما ایجاد اضطراب می کند.دوگانگی ایجاد بی قراری و اضطراب می کند.بهتر است با احساس نخستین خود بمانید.آنرا تعبیر و تفسیر نکنید.در این صورت آرام می شوید.تضاد درونی پیدا نمی کنید.و حسادت نیز مخل آرامش شما نمی شود.ذهن تعبیر و تفسیری دوگانه بین است.نتیجه اینکه ذهن نیاز به خانه تکانی دارد.آنچه از گذشته بعنوان وحی منزل در آن ریخته شده است باید بیرون انداخته شود.در واقع،وسال همه هوایی و تعبیر و تفسیری اند.نیازی به بیرون ریختن نداریم.همین که متوجه واقعیت ها بشویم کافی است.هوشیاری و روشن بینی (ذهن بدون تعبیر و تفسیر_ذهنی که در زمان حال درنگ می کند_ذهنی که نگاه دوگانه به پدیده ها ندارد.بدین معنی که ما درازی و کوتاهی داریم.بلندی و پستی داریم.ولی خوبی و بدی نداریم.زشتی و زیبایی نداریم.در عالم معنا دوگانگی بی معناست!) ذوب کننده همه اوهام و خیال بافی و تعبیر و تفسیر هوایی ذهن است.
پس برای حل مسئله اضطراب باید محتوای ذهن را بشناسیم و با این شناخت به حوزه دیگری نقل مکان کنیم که آن حوزه روشن بینی و شفاف اندیشی است.بدین ترتیب بخشی از عوامل اضطراب زا در ما خنثی می شود.

غلبه بر افسردگی و اضطراب
دکتر پیمان آزاد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here