صدای انفجار آمد و سنگر رفت هوا

  صدای انفجار آمد و سنگر رفت هوا. هر چه صدایش زدیم جواب نداد. رفتیم جلو، سرش پر از ترکش شده بود و به زیبایی...

چه نگوییم چه بگوییم!!

کلمه ها بر احساسها و اندیشه ها تاثیر می‌گذارند. احساسها بر افکار وکلمه ها مؤثرند. اندیشه‌ها بر کلمه‌ها و احساسها تاثیر می‌گذارند. . ادامه مطلب... . بگوییم :  از اینکه...

جملات عاشقانه ی آرزویی دارم…

جملات عاشقانه ی آرزویی دارم… آرزویی دارم… که سُکوت کنــی… و مَــن . . . گوش کنم . . .     آرزویی دارم… که دوباره… با دستانت باران های چشمم را پاک...

جمله های بسیار زیبا در مورد زندگی

زندگی ، ارزش آنرا دارد که به آن فکر کنی ! . زندگی ، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چوگل ، که بنوشی اش چو...