این شمـــــــــا و این هم جنگنده پیشرفته ایرانی «F-313»

این شمـــــــــا و این هم جنگنده پیشرفته ایرانی «F-313» سطح مقطع راداری بسیار کم تجهیزات الکترونیک بسیار پیشرفته قابلیت پرواز از باندهای کوتاه STOL قابلیت پرواز در ارتفاع...