Category: اصول و فروع دین

اصول دین

اصول دین پایه‌های اعتقادی دین است که نخست باید به آن‌ها ایمان آورد و سپس به فروعی که از آن بر خواسته‌است پای‌بند بود. اصول دین مربوط به اعتقاد است و فروع دین مربوط به عمل . اصول دین از نظر اهل سنت، توحید، نبوت و معاد و از نظر شیعه عدل وامامت نیز اضافه می گردد . پایه‌های اعتقادی ادیان را شامل می‌شود؛ و در زبان‌ها، زمان‌ها و اقوام مختلف صور متفاوتی به خود گرفته‌است.

بیشتر بخوانید !